فکر می کنید می توانید؟

فکر می کنید می توانید؟

چه فکر کنید که می توانید، چه فکر کنید که نمی توانید، در هر صورت درست فکر کرده اید.   بیشتر...