انسان‌های خوش قلب و مهربان

انسان‌های خوش قلب و مهربان

مهربانی ویژگی است که هرگز نمی توان به آن تظاهر کرد. انسان‌های خوش قلب و مهربان، همانهایی هستند که جهان را زیباتر کرده اند. بیشتر...