هوشمندانه ترین لحظه

هوشمندانه ترین لحظه

انجام کار درست کافی نیست. موفقیت ماحصل انجام کار درست در هوشمندانه ترین لحظه است. پیروزمندان کسانی هستند که لحظه های مناسب را شکار کرده و تصمیم درست برایش می گیرند. بیشتر...