آیا چنین دوستی دارید؟

آیا چنین دوستی دارید؟

دوستی که می گوید: تو نگران نباش، من کنارت هستم؛ نمود خدایی است که در این نزدیکی است. اگر چنین دوستی دارید، خوشبختی را جای دیگر نجویید. ۵٫۰ ۲۸ بیشتر...