روزهای خوب

روزهای خوب

چیزی بنام  یک روز بـد  نداریم، تنها لحظات ناخوشایندی هستند که در روزهای خوب اتفاق میافتد! ۵٫۰ ۷۵ بیشتر...