روزی که متولد می شوید

روزی که متولد می شوید

دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد: روزی که متولد می شوید و روزی که می فهمید چرا متولد شده اید. ۵٫۰ ۰۲ بیشتر...