فکر می کنید می توانید؟

فکر می کنید می توانید؟

چه فکر کنید که می توانید، چه فکر کنید که نمی توانید، در هر صورت درست فکر کرده اید.   ۵٫۰ ۰۳ بیشتر...