مهربان باشید

مهربان باشید

با خودتان مهربان باشید. قرار نیست کسی بیش از خودتان حواسش به شما باشد. این شمایید که باید زندگی را زیباتر کنید. بیشتر...