روز روستا گرامی باد

روز روستا گرامی باد

روز روستا گرامی باد – به امید آن روز که هیچ روستا نشینی دغدغه معیشتی ، رفاهی و فرهنگی ، بهداشتی نداشته باشد و مردم عزیزمان در مهاجرت معکوس به روستا ها از هم سبقت بگیرند. بیشتر...