فراموش نکنید

فراموش نکنید

اگر یک مدیر میانی در یک سازمان بزرگ هستید، فراموش نکنید تا حافظ منافع به حق نیروهایتان نباشید ، نمی توانید انتظار عملکرد عالی از آنها داشته باشید. بیشتر...