یک انتقاد

یک انتقاد

دست آنانی را که انتقاد می کنند، محکم تر بفشارید. درسهایی را که با هوشمندی می توان از یک انتقاد گرفت، در هیچ تایید چاپلوسانه ای نجویید. ۵٫۰ ۰۳ بیشتر...