آینده

آینده

هیچ شغلی آینده ای ندارد، آینده را فرد صاحب شغل می سازد. بیشتر...