روز تعاون گرامی باد

روز تعاون گرامی باد

روز تعاون گرامیباد – از عوامل مهمّ برای استفاده مطلوب از زمان، داشتن انگیزه های قوی فردی و سازمانی است و عالی ترین انگیزه ها در حسّ تعاون نمود می یابد. بیشتر...