غیر ممکن است!

غیر ممکن است!

از جمله خطاهای بزرگ این است که فکر کنیم، همیشه حق با ماست. چنین چیزی قطعاً غیر ممکن است، مگر از نظر یک متکبر. بیشتر...