شکست یعنی یک برنامه کامل تر بنویس

شکست یعنی یک برنامه کامل تر بنویس

طراحی نشانه تجاری بنگاه اقتصادی وقتی با شکست روبروی می شوی آن را به عنوان نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن و دوباره به سمت هدف حرکت کن. ناپلئون هیل بیشتر...