صادقانه

صادقانه

مدیری که نیرویش را فرا می خواند و صادقانه به اشتباه خود در قبال وی اعتراف می کند،در ذهن آن کارمند و دیگران بزرگتر می شود. بیشتر...