پایان خوب

پایان خوب

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت، اما می توان شروع کرد و پایان خوبی داشت. بیشتر...