موفقیت هیچ تعریف و تمجیدی نمی خواهد

موفقیت هیچ تعریف و تمجیدی نمی خواهد

تعریف شعار تبلیغاتی و تجاری بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند. امیل زولا ۵٫۰ ۰۱ بیشتر...