تفکر

تفکر

حرفه ای واقعی کسی است که یاد گرفته پیش از هر اقدامی تفکر کند. اغلب تصمیماتی که بدون تفکر گرفته می شوند، فقط زنجیر خطاها را بلندتر می نمایند. بیشتر...