روز داروسازی گرامی باد

روز داروسازی گرامی باد

روز داروسازی گرامی باد – آنگاه که درد مندی سلامت خود را باز یابد؛ آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود؛ ملائک تو را می ستایند. بیشتر...