فرصت برنده شدن وجود دارد

فرصت برنده شدن وجود دارد

هنوز تا شنیده شدن سوت پایان، خیلی زمان باقی است. دست از تلاش نکشید، تا پایان این رقابت نابرابر با دشواری ها، فرصت برنده شدن وجود دارد. ۵٫۰ ۳۵ بیشتر...