راه حل عاقلانه

راه حل عاقلانه

اغلب ما مشکل نداریم، بلکه مسائلی برای حل شدن در زندگیمان مطرح است. تا زمانی که نام هر مساله را مشکل بگذاریم، از راه حل عاقلانه دور خواهیم شد. بیشتر...