روز مولوی گرامی باد

روز مولوی گرامی باد

روز مولوی گرامی باد –        در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک     |      به جز عشق به جز عشق دگر هیچ نکاریم بیشتر...