روز دامپزشکی گرامی باد

روز دامپزشکی گرامی باد

روز دامپزشکی گرامی باد – کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست. بیشتر...