تغییر خودمان

تغییر خودمان

جهان زیباتر می شود اگر به جای انتظار تغییر رفتار دیگران، دست به تغییر خودمان می زدیم. خبر خوش این است که هنوز دیر نشده است. بیشتر...