سرویس دهی اجتماعی به مشتریان

سرویس دهی اجتماعی به مشتریان

استفاده از رسانه های اجتماعی برای توسعه کسب و کار یک الزام بی قید و شرط است. اما روشهای حضور، تاکتیک های عملکرد، اصول علمی جاری در این محیط، چگونگی پیاده سازی ساختار های نظام مند و مناسب و ... همگی دارای سلسله عملکردی ویژه است که محنا تلاش خواهد کرد تا به همراهان خود انتقال دهیم. بیشتر...