بزرگی و قدرت هدیه دادنی نیست!

بزرگی و قدرت هدیه دادنی نیست!

بدست آوردن سهم بازار بزرگی را به کسی نمی بخشند، خود باید آن را بدست آورید. بیشتر...