انتخاب شغل براساس مشتری حاضر

انتخاب شغل براساس مشتری حاضر

طراحی خلاقانه محصول عرضه شده در شغل شما به جای شغل، در پی مشتری باشید، اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجات‌یافته است. بیشتر...