کسب و کار یا اعتبار

کسب و کار یا اعتبار

کسی که یک کسب و کار یا اعتبار آن را تمام و کمال برای خود بخواهد، نمی تواند کسب و کاری عالی راه اندازی کند. بیشتر...