برون یا درون گرایی در بازاریابی – تاکتیک محنا

برون یا درون گرایی در بازاریابی – تاکتیک محنا

برون یا درون گرایی در بازاریابی یکی از مباحث مهم در طراحی تاکتیک های جذب در محنا است. محنا اعتقاد دارد یکی از مباحث مهم در طراحی فرآیند های بازاریابی توجه و اتفاق نظر در اهلی کردن علاقه و نیازسنجی عواطف جامعه هدف است. می خواهیم در این نوشتار با تعمیم یک شاهکار ادبی ( […] بیشتر...