شرط بقا: تمام گزینه ها روی میز است ، انتخاب کن!

شرط بقا: تمام گزینه ها روی میز است ، انتخاب کن!

تعامل، رابطه دو سویه اى است که انسان ها براى رفع نیاز و انگیزه براى زندگى ایجاد مى کنند و از مجموعه حداقل دو نفر صورت مى پذیرد. ما انسان ها در زندگى روزمره ارتباطات مختلفى داریم. ارتباط عبارت است از سازماندهى و استفاده از کلمات، حرکات و حالات، تظاهرات چهره اى،صداها و اعمال براى […] بیشتر...