سخت کوشی کافی نیست!

سخت کوشی کافی نیست!

سخت کوشی کافی نیست اگر تمرکز به هدف وجود نداشته باشد. کشتی که بادبانهایش هردم به سویی گسترانیده می شود، به هیچ ساحلی نخواهد رسید. بیشتر...