اولین فرمان مغز ، بهترین فرمان نیست

اولین فرمان مغز ، بهترین فرمان نیست

اغلب اوقات با چند دقیقه تفکر، می توان از یک خطا جلوگیری کرد. اولین فرمان مغز، همیشه بهترین فرمان مغز نیست. با اندیشیدن باید به بهترین فرمان رسید. بیشتر...