بزرگترین دارایی انسان

بزرگترین دارایی انسان

بزرگترین دارایی انسان دانشی است که از طریق تجربه ای طولانی آن را به دست آورده و به وسیله آن می توان انسانهای بزرگ را هدایت کرد. بیشتر...