انسانها

انسانها

مهم نیست انسانها را تا چه اندازه در ذهن خود بزرگ می کنید. چرا که دیر یا زود آنها، اندازه واقعیشان را نشان خواهند داد. بیشتر...