امید

امید

امید، تنها مشعلی است که هرگز نباید شعله اش خاموش شود. بیشتر...