امروز را شاد بگذرانید

امروز را شاد بگذرانید

دنبال بهانه ای برای شادی نباشید. خوشی را در درونتان نهادینه کنید، بی هیچ علتی. شاید فردایی نباشد، پس امروز را شاد بگذرانید. بیشتر...