آموختن

آموختن

تعداد کسانی که در حال آموختن هستند، چندان کم نیست؛ امام تعداد کسانی که آموخته هایشان را به کار می گیرند بسیار اندک است. ۵٫۰ ۲۸ بیشتر...